Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > GDPR

GDPR

Povinně zveřejňované informace

Obec Mošnov, (dále jen „Obec“) jako Správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Obec zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů Obce v rámci samostatné a přenesené působnosti. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností uložených Obci zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však Obec provádí jen výjimečně.

Obec respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Obec zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Obec pověřena, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Obec zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování  v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každá dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají její konkrétní situace. Obec pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Obce, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

Na Obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS tq9axrb, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: epodatelna@mosnov.cz, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese: Obecní úřad Mošnov, Mošnov 96, PSČ 742 51, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese: Obecní úřad Mošnov, Mošnov 96, PSČ 742 51. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro Obec je JUDr. Jan Šťastný, MPA., email: stastny@catania.cz

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů od 25. května 2018 vykonává pan:

Titul, jméno a příjmení: JUDr. Jan Šťastný, MPA.
E-mailová adresa: stastny@catania.cz 

Tabulka účelů zpracování podle článků 13 a 14
https://spmo.cz/gdpr-ochrana-osobnich-udaju/tabulka-ucelu-clanky-13-a-14-gdpr-obce-prvniho-typu/